i7-9700k clover配置分享

本人用的黑苹果是用做工作环境的,在10.14.4时是趋于稳定的,在更新完10.14.5后有很小几率会出现冻屏的情况,不知道是不是上次办公室突然断电造成的…..有点想买台ups了呜呜呜。

CPU: 3.6GHz Core i7 9700k Intel

RAM: 32g DDR4 3200MHZ oc-> 3333MHZ

Graphics: Intel UHD Graphics 630 1536 MB

Disks: m9peg 1.02 tb

SMBIOS: Mac mini 2018

地址在这里 : clover